cctv

CCTV UYARISI: GÜVENLİĞİNİZ İÇİN, BU BİNA VE EKLENTİLERİ FORM ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN, 7/24 KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CCTV) İLE İZLENMEKTEDİR.

 

FORM ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCECCTV AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni ile Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi  (“Şirket”),  Şirket’e iş ve ziyaret amacıyla gelen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanması amaçlanmaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi çalışanı, müşterisi ve ziyaretçisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,  

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  https://www.formelektrik.com//kvkk adresinde yer alan “Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

İlgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

 

2.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

 Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

2.4. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

İlgili kişinin kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

2.6.  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.7.  Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

 

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

CCTV güvenlik kamerası ile alınan görüntü kayıtları ile kişisel veriler elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntem doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz: 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
 • Açık rızanızın bulunması,

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMACI 

Şirket, ziyaretçilerinin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uyumluluk için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Demirbaş ve kaynak güvenliğinin sağlanması,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),
 • Şirket ve Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 • Binaya gelen kişi/ürünlerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi,
 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

CCTV güvenlik kamera kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanlarımızın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 

10.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 10.1.   Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.formelektrik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

10.2.  Başvuru Araçları 

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir.

KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

Buna göre;

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

3.3. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

3.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

3.7. İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel Verilerinizi, 

• Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi , matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

• Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, 

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması. 

• Açık rızanızın bulunması, 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

• Çalışanların İşe Başlama Ve/Veya Özlük Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yönetilmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Yasal Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yönetilmesi

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Personel Atama/Terfi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket İçi/Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi Ve/Veya Denetimi

• Çalışanlara Yönelik Yan Haklar Ve/Veya Menfaatlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Yurt İçi / Yurt Dışı Seyahatlerinin (Etkinlik, Organizasyon, Fuar Ve Benzeri) Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Ücretli/Ücretsiz İzin Planlamasının Yapılması Ve/Veya Takibi

• Çalışanların Ücretlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Çıkış İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Disiplin/Etik Süreçleri İle İlgili Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Denetim Ve Etik Falliyetlerin Yürütülmesi

• Çalışanların Görevlendirme Süreçleri, Ürün Teslimi Veya Hizmet İlişkisinin Yürütülmesi

• İşe Giriş, Atama, Terfi, Özel Günler Ve/Veya Çıkış Hallerinde Şirket İçi Bilgilendirme Duyurularının Yapılması

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve/Veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni Çalışmaları

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve/Veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanların Bordrolama Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İlgili Mevzuatlar Kapsamında Yararlanabileceğimiz Teşviklerin Tespit Edilmesi Ve Hesaplanması

• Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası Ve Güvenliği İle Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

• Şirketimizin İç/Dış Denetim, Teftiş, Soruşturma Ve/Veya Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

• Hukuk İşlerinin, Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi, Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra İşlem Geçmişine İlişkin Bilgilerin Uyuşmazlık Halinde Delil Olarak Kullanılması

• Resmi Kurum Ve/Veya Kuruluşlardan Talep Edilen Bilgi Veya Belge İle Taleplerin Sağlanması Ve Kayıt Altına Alınması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Acil Durum Ve/Veya Olay Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Demirbaşlarının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

• Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve/Veya Yönetilmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Şirket Dışındaki Kişilerin Bilgiye Erişim Yetkisinin Tanımlanması Ve/Veya Denetimi

• Verilerin Doğru Ve/Veya Güncel Olmasının Sağlanması

• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

• Şirketler Ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi Ve/Veya İcrası

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi

• Alt İşveren Çalışanlarının Kayıtlarının Oluşturulması, Denetimi Ve/Veya Takibi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Dijital Ve/Veya Diğer Mecralar Aracılığı İle Toplanan Müşteri Talep Ve/Veya Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi,

• Dijital Ve/Veya Diğer Mecralarda Reklam Ve/Veya Tanıtım, Ve/Veya Pazarlama Aktivitelerinin Tasarlanması Ve/Veya İcrası,

• Şirket Web Sitesi De Dahil Olmak Üzere Yazılı Ve Görsel Basın, Sosyal Medya Veya Afiş/Katalog/Bülten Gibi Şirketin Haberlerinin Ve Reklamlarının Geçtiği Tüm Belge Ve Mecralarda Yayınlanması/Paylaşılması,

• Kurumsal İletişim Ve Bu Kapsamda Sair Etkinlik, Fuar, Kampanya Ve Davetlerin Düzenlenmesi Ve Bunlar Hakkında Bilgilendirme Yapılması

• Pazar Araştırma Çalışmalarının Yürütülmesi

• Satış Ve Pazarlama Analiz Çalışmaları İle Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

• Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

• Ücret Politikasının Yürütülmesi

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,

• Mal/Hizmet Üretim Ve Opreasyon Süreçlerinin Yönetilmesi

• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülme, Malhizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi,

• Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi,

• İş Faaliyetlerinin Verimlilik Ve/Veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Şirketimiz Ürünlerinin Stok Ve/Veya Sevkiyat İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi

• Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,

• Operasyon Ve/Veya Verimlilik Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Uygulanması ,

• Şirket İçi/Dışı Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Yatırım Süreçlerinin Yönetilmesi,

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Ortakları /Tedarikçi Ve Taşeronlarla Olan İlişkilerin Yönetimi,

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için, 

• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

• İş bağlantılarımıza, 

• Tedarikçilerimize, 

• Taşeronlarınıza, 

• Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, 

• Şirket yetkililerimize, 

• Kanunen yetkili kamu kurumlarına,

• Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları) Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.), güvenlik alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Kişisel veri sahiplerinin KVK Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir. Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme teknikleri kullanılarak kişisel verilerin,başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir. Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

11.1. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin KVK KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.formelektrik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

11.2. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

BAŞVURU YÖNTEMİ
BAŞVURU YAPILACAK ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile


Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

formelektrik@hs01.kep.tr


kvkk@formelektrik.com
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 • Şirket, tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

11.VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 

Ticari Unvan            : Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi

Adres                         : Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

Mersis No                 : 0388020129900013

Telefon No                : +90 (312) 394 71 00

Faks No                     : +90 (312) 394 71 02

Mail Adresi               : info@formelektrik.com

KEP Adresi               : formelektrik@hs01.kep.tr

Scroll to top