GENEL AYDINLATMA METNİ

FORM ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE GENEL AYDINLATMA METNİ

1.AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni, Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi’ne (“Şirket”),  alışveriş yapmak, ziyaret etmek ve Şirket ile iş ilişkisi kurmak/yürütmek amacıyla gelen, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, taşeronların/tedarikçilerin çalışanları  kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen tüm gerçek kişilere aitkişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanmasını amaçlamaktadır.

Şirket’in gerçek kişi müşterisi/ziyaretçisi/tedarikçisi/taşeronu/taşeronların/tedarikçilerin çalışanı, ve her nam altında temas edilen gerçek kişi olmanız sebebiyle Şirket’e bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.formelektrik.com.tr/kvkk adresinde yer alan “Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2. İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    Ad-Soyad,

·                    T.C. Kimlik Numarası,

·                    Vergi Numarası,

·                    Uyruk Bilgisi,

·                    Anne Adı- Baba Adı,

·                    Medeni Hal,

·                    Nüfus Cüzdanı Seri Numarası,

·                    Nüfus Cüzdanı Sıra Numarası,

·                    Doğum Yeri,

·                    Doğum Tarihi,

·                    Cinsiyet Gibi Bilgeleri İçeren Ehliyet, Pasaport Nüfus Cüzdanı Sureti Gibi Belgeler,

·                    İmza/Paraf Bilgisi.

İletişim Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    Telefon Numarası,

·                    Faks,

·                    Açık Adres Bilgisi,

·                    Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Bilgisi

·                    E-Posta Adresi Bilgisi. (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil)

Finansal Veri

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    Finansal Performans Bilgileri,

·                    Gelir Bilgisi,

·                    Harcama Tutarı,

·                    Ödeme Bilgisi,

·                    Fatura Tarihi,

·                    Banka Hesap Bilgisi.

Özel nitelikli kişisel veriler

 

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    Din Bilgisi (Eski Kimliklerden Kaynaklanan),

·                    Sağlık Bilgisi.   

Hukuki İşlem Verisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Görsel/İşitsel Verisi

Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan; fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir. Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç)

Denetim

ve

Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Özlük Verisi

Alt yüklenici, tedarikçi, taşeron ve benzeri iş ilişkide bulunulan kurumların yetkilileri ve çalışanlarından toplanan;

·                    Bordro Bilgileri,

·                    Disiplin Soruşturması,

·                    Mesleki Yeterlilik Belgesi

·                    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bilgileri

·                    Hizmet Dökümü,

·                    İşe Giriş Belgesi Kayıtları,

·                    Özgeçmiş Bilgileri,

gibi gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan ve mesleki deneyimlerini de içeren her türlü kişisel veriler.

Pazarlama Verisi

Müşterilerden pazarlama amacıyla topladığımız;

·                    Alışveriş Alışkanlıkları,

·                    Müşteri Beğenilerini Gösteren Kayıtlar ve Değerlendirmeler,

·                    Hedefleme Bilgileri,

·                    Anket Kayıtları,

·                    Çerez Kayıtları

gibi kampanya çalışması ile elde edilen veriler.

Müşteri İşlem Verisi

Müşterilerin satın aldığı ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi veriler.

·              Çağrı merkezi kayıtları,

·              Fatura, senet, çek bilgileri,

·              Sipariş ve Talep Bilgisi,

 

Risk Yönetimi

Verisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler.

·          Çağrı merkezi kayıtları,

·          Fatura, senet, çek bilgileri,

·          Sipariş ve Talep Bilgisi,

·              Başvuru ve Şikâyet Formları,

 

İşlem Güvenliği

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

·                    IP Adresi Bilgileri,

·                    İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri,

·                    Log Kayıtları

gibi veriler.

Diğer Veriler

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, taşeronlardan, tedarikçilerin/taşeronların çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, iş ortaklarından, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

 

·                    Fatura Tarihi,

·                    Belge Tarihi,

·                    Belge Kayıt Numarası Gibi Bilgiler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL ŞARTLARI

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir.

KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

Buna göre;

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.


3.3. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

3.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

3.7. İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i)  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

(i)  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel Verilerinizi,

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi , matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.
 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz: 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
 • Açık rızanızın bulunması,

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 • Çalışanların İşe Başlama Ve/Veya Özlük Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Yasal Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yönetilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Personel Atama/Terfi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Şirket İçi/Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi Ve/Veya Denetimi
 • Çalışanlara Yönelik Yan Haklar Ve/Veya Menfaatlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Çalışanların Yurt İçi / Yurt Dışı Seyahatlerinin (Etkinlik, Organizasyon, Fuar Ve Benzeri) Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Çalışanların Ücretli/Ücretsiz İzin Planlamasının Yapılması Ve/Veya Takibi
 • Çalışanların Ücretlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Çalışanların Çıkış İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Disiplin/Etik Süreçleri İle İlgili Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Denetim Ve Etik Falliyetlerin Yürütülmesi
 • Çalışanların Görevlendirme Süreçleri, Ürün Teslimi Veya Hizmet İlişkisinin Yürütülmesi
 • İşe Giriş, Atama, Terfi, Özel Günler Ve/Veya Çıkış Hallerinde Şirket İçi Bilgilendirme Duyurularının Yapılması
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve/Veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yabancı  Personel Çalışma Ve Oturma İzni Çalışmaları
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve/Veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanların Bordrolama Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • İlgili Mevzuatlar Kapsamında Yararlanabileceğimiz Teşviklerin Tespit Edilmesi Ve Hesaplanması
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası Ve Güvenliği İle Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Şirketimizin İç/Dış Denetim, Teftiş, Soruşturma Ve/Veya Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin, Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi, Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra İşlem Geçmişine İlişkin Bilgilerin Uyuşmazlık Halinde Delil Olarak Kullanılması
 • Resmi Kurum Ve/Veya Kuruluşlardan Talep Edilen Bilgi Veya Belge İle Taleplerin Sağlanması Ve Kayıt Altına Alınması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Acil Durum Ve/Veya Olay Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Şirket Demirbaşlarının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve/Veya Yönetilmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Şirket Dışındaki Kişilerin Bilgiye Erişim Yetkisinin Tanımlanması Ve/Veya Denetimi
 • Verilerin Doğru Ve/Veya Güncel Olmasının Sağlanması
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Şirketler Ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi Ve/Veya İcrası
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Alt İşveren Çalışanlarının Kayıtlarının Oluşturulması, Denetimi Ve/Veya Takibi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Dijital Ve/Veya Diğer Mecralar Aracılığı İle Toplanan Müşteri Talep Ve/Veya Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi,
 • Dijital Ve/Veya Diğer Mecralarda Reklam Ve/Veya Tanıtım, Ve/Veya Pazarlama Aktivitelerinin Tasarlanması Ve/Veya İcrası,
 • Şirket Web Sitesi De Dahil Olmak Üzere Yazılı Ve Görsel Basın, Sosyal Medya Veya Afiş/Katalog/Bülten Gibi Şirketin Haberlerinin Ve Reklamlarının Geçtiği Tüm Belge Ve Mecralarda Yayınlanması/Paylaşılması,
 • Kurumsal İletişim Ve Bu Kapsamda Sair Etkinlik, Fuar, Kampanya Ve Davetlerin Düzenlenmesi Ve Bunlar Hakkında Bilgilendirme Yapılması
 • Pazar Araştırma Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Satış Ve Pazarlama Analiz Çalışmaları İle Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Opreasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülme, Malhizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi,
 • Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi,
 • İş Faaliyetlerinin Verimlilik Ve/Veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Şirketimiz Ürünlerinin Stok Ve/Veya Sevkiyat İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
 • Operasyon Ve/Veya Verimlilik Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Uygulanması ,
 • Şirket İçi/Dışı Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yatırım Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Ortakları /Tedarikçi Ve Taşeronlarla Olan İlişkilerin Yönetimi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; 

Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • İş bağlantılarımıza,
 • Tedarikçilerimize,
 • Taşeronlarınıza,
 • Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza,
 • Şirket yetkililerimize, 
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına,
 • Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları) Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.), güvenlik alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

11.1.   Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.formelektrik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

11.2.  Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

 

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

 

Malıköy Anadolu OSB,

29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

 

formelektrik@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

 

kvkk@formelektrik.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
 • Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

12. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

Ticari Unvan            : Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi

Adres                         : Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

Mersis No                 : 0388020129900013

Telefon No                : +90 (312) 394 71 00

Faks No                     : +90 (312) 394 71 02

Mail Adresi               : info@formelektrik.com

KEP Adresi               : formelektrik@hs01.kep.tr

AÇIK RIZA METNİ

Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi (“Şirket”)Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamında kişisel verilerimin,

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin,
 • Kişiye özel pazarlama, reklam, etkinlik, konser, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin,
 • Şirket tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin,
 • Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin,
 • Şirket tarafından gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin,
 • Şirket kampanyalarına katılım ve kazanım faaliyetlerinin,
 • Mali ve finansal işlemlerin yönetimi süreçlerinin (e-fatura yönetimi v.s.),
 • Fiziksel mekân güvenliği ve denetimi süreçlerinin,
 • Ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenmesi ile kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde gerektiği hallerde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş bağlantılarınıza, tedarikçilerinize, taşeronlarımıza, hukuk, vergi, iş sağlığı ve güvenliği v.b. alanlarda destek aldığınız danışmanlık firmalarınıza, Şirket yetkililerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) aldığımız hizmet sağlayıcılarına, güvenlik alanlarında destek aldığınız hizmet sağlayıcılarınıza aktarılmasına ve fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarımın Şirket sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde herkese açık olarak yayınlanmasına açık rıza veriyorum.

 

MÜŞTERİNİN

 

ADI

 

SOYADI

 

TARİH

 

İMZA

 

 ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

Şirket tarafından, iletişim bilgilerime; tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

 Ayrıca; iletişim bilgilerimin, ticari ileti gönderiminin sağlanması için Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

Scroll to top