GENEL KVKK POLİTİKASI

FORM ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20’nci maddesine göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi (“Şirket”), dahilinde müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, tedarikçilerin/taşeronların çalışanları, iş birliği içinde olduğumuz firmalar, iş ortakları, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlar, kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen kişilerden edindiği tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmektedir.

İşbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve işlenen verilerin korunmasına yönelik faaliyetler, kişisel verileri işlenen ilgilinin bilgilendirilmesi dâhil hak ve yükümlülükleri ile veri sorumlusu olan Şirket’in ilgili yasalar kapsamındaki hak ve yükümlülükleri Şirket Politika’sı haline getirilerek hukuka uygunluğun sağlanması amaçlanmaktadır.

2. TANIMLAR

KVK Kanunu ve işbu Şirket Politikası’nda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir.

Açık RızaAnonim Hale Getirme


İlgili Kişi

Kişisel Veri

KVK Kurulu

KVK Kurumu

KVKK


Veri Kayıt Sistemi


Veri Sorumlusu

Veri İşleme


İş Ortağı


Müşteri

Ziyaretçi


Tedarikçi


Taşeron

Üçüncü Kişi
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay.Şirket’in taahhüt ve yükümlülükleri kapsamında iş birliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri ve çalışanları.

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

07 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu. Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişi.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Şirket’in taahhüt ve yükümlülükleri kapsamında iş birliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri ve çalışanları.

Şirket’e iş acıyla gelen, hizmetlerinden faydalanan, internet sitesini kullanan gerçek ve tüzel kişi yetkilileri.

Şirket’e iş veya ziyaret amacı ile gelen, internet ağını kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişi yetkilileri.

Şirket’e ürün ya da hizmet sağlayan üretici, çalışan ve yetkilileri.

Şirket’ten belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve kendi adlarına işçi çalıştıran, işveren sıfatına sahip kişiler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK GENEL İLKELER

Şirket, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu ile KVK Kurumu tarafından çıkartılacak olan her türlü düzenlemeye uygun olarak kişisel verileri hukuka uygun işleyecektir.

Bu kapsamda Şirket kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket ederek hukuka uygunluğu sağlayacak ve devamlılığını gözetecektir:

3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan kişisel verileri ilgili Yasalar ve bu Yasalara uygun olarak çıkartılan ve çıkartılacak olan mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleyecektir.

3.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirket, işlenen kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin azami önlemleri almakta, herhangi bir hata olması halinde bunların düzeltilmesi ve işlenen kişisel verilerde değişiklik olması hallerinde gerekli güncellemeyi yapacaktır.

3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

Şirket, kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla KVK Kanununun öngördüğü şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemektedir.

3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, sadece amaçlarının yerine getirilmesi ve faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kişisel verileri işlemekte, amaç ve faaliyet alanı dışındaki kişisel verileri işlememektedir.

3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili Yasa ve mevzuatta öngörülen ve veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak gerektiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL ŞARTLARI

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir. 

KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır. 

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

Buna göre;

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel Verilerinizi, 

• Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi , matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

• Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

• Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, 

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması. 

• Açık rızanızın bulunması, 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

• Çalışanların İşe Başlama Ve/Veya Özlük Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yönetilmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Yasal Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yönetilmesi

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Personel Atama/Terfi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket İçi/Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi Ve/Veya Denetimi

• Çalışanlara Yönelik Yan Haklar Ve/Veya Menfaatlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Yurt İçi / Yurt Dışı Seyahatlerinin (Etkinlik, Organizasyon, Fuar Ve Benzeri) Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Ücretli/Ücretsiz İzin Planlamasının Yapılması Ve/Veya Takibi

• Çalışanların Ücretlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Çalışanların Çıkış İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Disiplin/Etik Süreçleri İle İlgili Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Denetim Ve Etik Falliyetlerin Yürütülmesi

• Çalışanların Görevlendirme Süreçleri, Ürün Teslimi Veya Hizmet İlişkisinin Yürütülmesi

• İşe Giriş, Atama, Terfi, Özel Günler Ve/Veya Çıkış Hallerinde Şirket İçi Bilgilendirme Duyurularının Yapılması

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve/Veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni Çalışmaları

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve/Veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanların Bordrolama Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İlgili Mevzuatlar Kapsamında Yararlanabileceğimiz Teşviklerin Tespit Edilmesi Ve Hesaplanması

• Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası Ve Güvenliği İle Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Şirketimizin İç/Dış Denetim, Teftiş, Soruşturma Ve/Veya Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

• Hukuk İşlerinin, Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi, Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra İşlem Geçmişine İlişkin Bilgilerin Uyuşmazlık Halinde Delil Olarak Kullanılması

• Resmi Kurum Ve/Veya Kuruluşlardan Talep Edilen Bilgi Veya Belge İle Taleplerin Sağlanması Ve Kayıt Altına Alınması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Acil Durum Ve/Veya Olay Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Demirbaşlarının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

• Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve/Veya Yönetilmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Şirket Dışındaki Kişilerin Bilgiye Erişim Yetkisinin Tanımlanması Ve/Veya Denetimi

• Verilerin Doğru Ve/Veya Güncel Olmasının Sağlanması

• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

• Şirketler Ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi Ve/Veya İcrası

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi

• Alt İşveren Çalışanlarının Kayıtlarının Oluşturulması, Denetimi Ve/Veya Takibi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Dijital Ve/Veya Diğer Mecralar Aracılığı İle Toplanan Müşteri Talep Ve/Veya Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi,

• Dijital Ve/Veya Diğer Mecralarda Reklam Ve/Veya Tanıtım, Ve/Veya Pazarlama Aktivitelerinin Tasarlanması Ve/Veya İcrası,

• Şirket Web Sitesi De Dahil Olmak Üzere Yazılı Ve Görsel Basın, Sosyal Medya Veya Afiş/Katalog/Bülten Gibi Şirketin Haberlerinin Ve Reklamlarının Geçtiği Tüm Belge Ve Mecralarda Yayınlanması/Paylaşılması,

• Kurumsal İletişim Ve Bu Kapsamda Sair Etkinlik, Fuar, Kampanya Ve Davetlerin Düzenlenmesi Ve Bunlar Hakkında Bilgilendirme Yapılması

• Pazar Araştırma Çalışmalarının Yürütülmesi

• Satış Ve Pazarlama Analiz Çalışmaları İle Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

• Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

• Ücret Politikasının Yürütülmesi

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,

• Mal/Hizmet Üretim Ve Opreasyon Süreçlerinin Yönetilmesi

• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülme, Malhizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi,

• Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi,

• İş Faaliyetlerinin Verimlilik Ve/Veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Şirketimiz Ürünlerinin Stok Ve/Veya Sevkiyat İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi

• Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,

• Operasyon Ve/Veya Verimlilik Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Uygulanması ,

• Şirket İçi/Dışı Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Yatırım Süreçlerinin Yönetilmesi,

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Ortakları /Tedarikçi Ve Taşeronlarla Olan İlişkilerin Yönetimi,

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için, 

• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

• İş bağlantılarımıza, 

• Tedarikçilerimize, 

• Taşeronlarınıza, 

• Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, 

• Şirket yetkililerimize, 

• Kanunen yetkili kamu kurumlarına,

• Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları) Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.), güvenlik alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Kişisel veri sahiplerinin KVK Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir. Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme teknikleri kullanılarak kişisel verilerin,başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir. Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

11.1. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin KVK KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.formelektrik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

11.2. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

BAŞVURU YÖNTEMİ
BAŞVURU YAPILACAK ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile


Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

formelektrik@hs01.kep.tr


kvkk@formelektrik.com
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

• Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

• Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

• Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

12. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

10. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

 Ticari Unvan : Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi

Adres : Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

Mersis No: 0388020129900013 

Telefon No : +90 (312) 394 71 00 

Faks No: +90 (312) 394 71 02

Mail Adresi : info@formelektrik.com

KEP Adresi : formelektrik@hs01.kep.tr

Scroll to top