KVKK

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu

FORM ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere şirket içi İnsan Kaynakları departmanında ve www.formelektrik.com yer alan Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi
Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi

İletişim Verisi
Özlük Verisi
Özel Nitelikli Kişisel Verisi
Çalışma Verisi
Finansal Veri


Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi


Eğitim Verisi


Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi


Diğer Veriler
Çalışan Adayının;
• Ad-Soyadı,
• T.C. Kimlik Numarası,
• Doğum Yeri,
• Doğum Tarihi,
• Medeni Hali,
• Cinsiyet,
• İmza/Paraf Bilgisi
• Fotoğraf.

Çalışan Adayının;
• Telefon Numarası,
• Açık Adres Bilgisi,
• E-Posta Adresi (Dâhili Numarası Ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil).

Çalışan Adayının;
• Özgeçmiş Belgeleri,
• Askerlik Durumu,
• Sürücü Belgesi,

Çalışan Adayının;
• Dernek, Vakıf Ya Da Sendika Üyeliği,
• Sağlık Bilgileri,
• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Bilgileri.

Çalışan adayının;
• Daha Önce Çalışmış Olduğu Eski İş Yeri Bilgileri,
• Daha Önce Çalışmış Olduğu Eski İş Yerlerindeki Unvanı,
• Daha Önce Çalışmış Olduğu Eski İş Yerlerindeki Birimi,
• Daha Önce Çalışmış Olduğu Eski İş Yerlerine İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri,
• Seyahat Engel Durumu,
• Şirkette Başvurduğu Pozisyon Bilgisi,
• Herhangi Bir Kurum Ya Da Kuruluşa Karşı Hizmet Yükümlüğünün Olup Olmadığı Bilgisi.

Çalışan adayının;
• Şirketten Talep Ettiği Aylık Net Ücret Bilgisi

Çalışan adayının;
• Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verileri.

Çalışan adayının;
• Öğrenim Durumu,
• Sertifika ve Diploma Bilgileri,
• Yabancı Dil Bilgileri,
• Mesleki Yeterlilik Bilgileri,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bilgileri

Çalışan adaylarının;
• Aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler anlamına gelmektedir.

Çalışan adayının;
• Referans Bilgileri

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Çalışan adayların açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, çalışan adaylarımızın açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde çalışan adaylarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektirÇalışan adaylarımızın taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

3.4. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde çalışan adaylarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

3.5. Çalışan Adaylarımızın Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Çalışan adaylarımızın kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde çalışan adaylarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

3.7. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Çalışan adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde,

• Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

• Çalışan adaylarının başvurmuş olduğu pozisyon ve/veya açık pozisyonlara uygunluğunun tespit edilmesi,

• Çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi

• Çalışan adaylarının mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyonlarının değerlendirilmesi,

• Çalışan adaylarının referans gösterdikleri kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, hakları, performansı, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel profili hakkında bilgi sahibi olunması,

• Çalışan adaylarının ücret ve yan hakların belirlenmesi,

• Çalışan adaylarının aile bireylerinin/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,

• Çalışan adaylarının uyrukları uyarınca istihdamın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,

• Çalışan adaylarının mecburi hizmet yükümlülüğü varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi

• Çalışan adaylarının Şirketimizde çalışan başkaca yakınının olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,

• Personel temini veya şirket güvenlik süreçleri için istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi

• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

• İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,

• Şirketimizin ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Çalışan adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin Yönetimi, matbu form, faks, kargo, e-posta ve internet sitesi kanalları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve ayrıca bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Çalışan adaylarından alınan verilerin muhafaza edilmesinde yasal bir süre öngörülmemiş olup, Şirket Politikamız uyarınca bu veriler altı (6) ay süre ile muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışan adaylarımızın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

9.1. Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.formelektrik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

9.2. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

BAŞVURU YÖNTEMİ
BAŞVURU YAPILACAK ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile


Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

formelektrik@hs01.kep.tr


kvkk@formelektrik.com
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

• Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

• Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

• Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

10. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

10. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

 Ticari Unvan : Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi

Adres : Malıköy Anadolu OSB, 29 Ekim Caddesi, No: 1/A, Sincan/Ankara

Mersis No : 0388020129900013 

Telefon No : +90 (312) 394 71 00 

Faks No : +90 (312) 394 71 02

Mail Adresi : info@formelektrik.com

KEP Adresi : formelektrik@hs01.kep.tr

Scroll to top